Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku uprzejmie informuje, że rozpoczęła się XX edycja Programu skierowanego do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodziny byłego pracownika PGR, którzy zakwalifikują się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich.

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podpisał porozumienie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości o współpracy przy realizacji „Programu Stypendiów Pomostowych” w roku akademickim „2021/2022” w segmencie IA. Program realizowany we współpracy z Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją Wspomagania Wsi, koalicją pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych oraz innych instytucji, które przystąpią do programu przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Program jest kierowany do maturzystów, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka
 • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
 • zostaną przyjęci na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
 • pochodzą ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców, fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 • pochodzą z rodziny, której dochód na osobę, lub dochód osoby uczącej się w czerwcu 2021 r. nie przekroczył 1960 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
 • osiągnęli dobre wyniki w nauce, tzn. min. 100 punktów na maturze. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku regulaminu

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Dodatkowo musi pochodzić z rodziny, w której przynajmniej jeden z rodziców, lub opiekun prawny pracował w PGR nie mniej niż 2 lata.

Kandydat ubiegający się o stypendium spełniający wyżej wymienione warunki, po przyjęciu na studia wypełnia wniosek on-line dostępny na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Termin złożenia wniosku on-line upływa 16 sierpnia 2021 r. Po zakończeniu wypełniania wniosku drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje i wraz z kompletem załączników tj:

 • dokument potwierdzający co najmniej 2 – letnie zameldowanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców ( zaświadczenie z gminy),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości ( sam oblicz punkty z matury stosując algorytm podany na stronie https://www/stypendia-pomostowe.pl/
 • kopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakłądu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur)
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie co najmniej 2 lata (kserokopia świadectwa pracy z PGR) wykaz Oddziałów Terenowych KOWR i ich dane adresowe znajdują się pod adresem: http://kowr.gov.pl/kontakt/ot

składa w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku (adres poniżej) w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego ). Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2022 – Segment IA”.

Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl