Działanie ma na celu wspieranie młodzieży transgranicznej i młodych przedsiębiorców w zakładaniu, rozwijaniu i utrzymywaniu działalności gospodarczej – umożliwiając im tworzenie miejsc pracy, budowanie społeczności i przekształcanie życia. Według danych statystycznych i analizy faktów dotyczących przyczyn bezrobocia wśród młodzieży, partnerzy projektu starają się stworzyć środowisko sprzyjające przedsiębiorczości młodzieży. Partnerzy projektu dążyć będą do realizacji zadań: zapewnienia młodzieży informacji, szkoleń,coachingu i mentoringu w zakresie działalności przedsiębiorczej; zapewnienie młodzieży wsparcia strukturalnego we wdrażaniu ich pomysłów na przedsiębiorczość; promowanie ducha przedsiębiorczości. Powiat Łazdija, gminy Orzysz i Tykocin podczas projektu przygotują narzędzia i instrumenty, które zajmą się przedsiębiorczością młodzieży. Młodzi ludzie mają kluczowe znaczenie dla przyszłego rozwoju gospodarczego. Jednak z uwagi na fakt, że ponad 800 tysięcy młodych ludzi jest obecnie bezrobotnych na całym obszarze Programu, potencjał ten nie jest wykorzystywany. Działania projektu: szkolenie młodzieży, tworzenie sieci kontaktów, obozy letnie szkolenie i kompilację dobrych praktyk, „bank pomysłów”, tworzenie „Sales Labs”, tworzenie planu działania, które przedstawiają trzy główne obszary: angażowanie, wzmacnianie, wyposażenie. Grupa: młodzież, członkowie społeczności, gminy. Czas trwania wynosi 18 miesięcy, budżet 198 300,38 euro.