Interreg. Litwa-Polska. Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. LT-PL-4R-283- „PARTNERSTWO. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. DZIAŁANIE.” CEL PROJEKTU - Wspieranie młodzieży transgranicznej i młodych przedsiębiorców w zakładaniu, rozwijaniu i utrzymywaniu działalności  gospodarczej - umożliwiając im tworzenie miejsc pracy, budowanie społeczności i przekształcanie życia.  Początek projektu: 01.06.2020, koniec: 31.12.2021  Wartość projektu ogółem: 198 300, 38 euro, dofinansowanie UE: 168 555, 31 euro Projekt realizowany przez: Gmina Orzysz, Gmina Tykocin, Rejon Łoździeje"
„Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie.” Wspólny Plan Działania.

„Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie.” Wspólny Plan Działania.

Projekt pn.: „Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie” nr LT-PL-4R-283 dobiegł końca. Partnerzy: Łoździeje, Orzysz i Tykocin zrealizowali wszystkie działania przewidziane w projekcie- od cyklu szkoleń dla młodzieży, przez tworzenie wspólnych pomysłów biznesowych i udział w camp’ach, po zakup wyposażenia. Jednym z owoców pracy Partnerów jest „Wspólny Plan Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości wśród młodzieży”. Zapraszamy do zapoznania się 😊

 

ZAŁĄCZNIKI:

Wspólny plan działania.doc

Realizacja projektu zakładającego m.in. zakup koparko-ładowarki coraz bliżej!

Realizacja projektu zakładającego m.in. zakup koparko-ładowarki coraz bliżej!

Realizacja projektu zakładającego m.in. zakup koparko-ładowarki coraz bliżej! Dziś Burmistrz Tykocina podpisał umowę na dostawę tego nieodzownego na budowach pojazdu z regionalnym oddziałem Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. reprezentowanym przez Jacka Poświątnego.
Koparko-ładowarka pomoże w realizacji projektu „Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie”, który jest realizowany w ramach transgranicznego partnerstwa gminy Tykocin z Rejonem Lazdijaj / Łoździeje (Republika Litewska) i z gminą Orzysz. Cieszymy się, że nasza gmina w końcu sięga po środki dostępne w ramach współpracy między samorządami w sąsiadujących krajach.
System Interreg pozwala starać się o środki unijne, które nie są dostępne gminom zamkniętym na budowę dobrych relacji międzynarodowych. Ważnym aspektem działania jest wsparcie młodych osób, które nabędą nowe umiejętności liderów i będą mogły lepiej poradzić sobie z założeniem własnej działalności gospodarczej. Czas trwania wynosi 18 miesięcy, łączny budżet to 198300,38 euro.
W czwartek kolejny post o inwestycji, która zmieni oblicze Tykocina!
„Projekt Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie.”

„Projekt Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie.”

Działanie ma na celu wspieranie młodzieży transgranicznej i młodych przedsiębiorców w zakładaniu, rozwijaniu i utrzymywaniu działalności gospodarczej – umożliwiając im tworzenie miejsc pracy, budowanie społeczności i przekształcanie życia. Według danych statystycznych i analizy faktów dotyczących przyczyn bezrobocia wśród młodzieży, partnerzy projektu starają się stworzyć środowisko sprzyjające przedsiębiorczości młodzieży. Partnerzy projektu dążyć będą do realizacji zadań: zapewnienia młodzieży informacji, szkoleń,coachingu i mentoringu w zakresie działalności przedsiębiorczej; zapewnienie młodzieży wsparcia strukturalnego we wdrażaniu ich pomysłów na przedsiębiorczość; promowanie ducha przedsiębiorczości. Powiat Łazdija, gminy Orzysz i Tykocin podczas projektu przygotują narzędzia i instrumenty, które zajmą się przedsiębiorczością młodzieży. Młodzi ludzie mają kluczowe znaczenie dla przyszłego rozwoju gospodarczego. Jednak z uwagi na fakt, że ponad 800 tysięcy młodych ludzi jest obecnie bezrobotnych na całym obszarze Programu, potencjał ten nie jest wykorzystywany. Działania projektu: szkolenie młodzieży, tworzenie sieci kontaktów, obozy letnie szkolenie i kompilację dobrych praktyk, „bank pomysłów”, tworzenie „Sales Labs”, tworzenie planu działania, które przedstawiają trzy główne obszary: angażowanie, wzmacnianie, wyposażenie. Grupa: młodzież, członkowie społeczności, gminy. Czas trwania wynosi 18 miesięcy, budżet 198 300,38 euro.

Relizatorzy projektu:

Galeria z naszych spotkań:

Wrz 18, 2020

1 – Pierwsze spotkanie Partnerów na Litwie dnia 28.07.2020 r.

Dnia 28 .07.2020 r. odbyło się spotkanie Partnerów Projektu: Gmina Łoździeje, Gmina Orzysz i Gmina Tykocin biorących udział w realizacji projektu „Partnerstwo.Przedsiębiorstwo. Działanie”. Spotkanie dotyczyło spraw bieżących związanych z realizacją i zarządzaniem projektem. Dodatkowo w szerokim gronie przedstawicieli wszystkich gmin, w tym także dzięki obecności ekspertów, doradców zawodowych oraz przedstawicieli przedsiębiorców zostały szeroko omówione zagadnienia dotyczące programu warsztatów biznesowych skierowanych do młodzieży w wieku 16 – 29 lat z terenu gmin Beneficjentów. Pierwsze spotkania z młodzieżą z Tykocina odbędą się już we wrześniu.

2 – Rozpoczęcie warsztatów biznesowych

Działanie dotyczy realizacji co najmniej 12 spotkań, które będą odbywać się co najmniej raz w miesiącu do VIII 2021 r. Warsztaty biznesowe mają na celu przekazanie osobom młodym w wieku 16 – 29 lat zamieszkującym gminę Tykocin  wiedzy pobudzającej postawy przedsiębiorcze oraz dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej/przedsiębiorstwa. W czasie spotkań zostaną stworzone wspólnie z uczestnikami 4 biznesplany/idei biznesowych, które prezentowane będą podczas kwartalnych spotkań przez wszystkich Beneficjentów projektu.

Dnia 16.09.2020 r. odbyło się pierwsza spotkanie w ramach warsztatów biznesowych. Pierwsze szkolenie miało  na celu wymianę naszych doświadczeń i opinii dotyczących możliwości rozwoju naszego regionu. Zastanawialiśmy się wspólnie jaką działalność turystyczną można założyć w naszej gminie, aby była ona opłacalna. W wyniku burzy mózgów powstało sporo ciekawych pomysłów, z których został wybrany jeden „Wielowymiarowy Przewodnik Turystyczny po Tykocinie”. Pozostałe 3 idee biznesowe zostaną opracowane w czasie kolejnych 11 spotkań.

Od lipca 2021 rusza nowe działanie w ramach projektu programu współpracy litewsko-polskiej Interreg V-A Interreg Polska-Litwa pt.: „Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie”.
 
Gmina Tykocin we współpracy z Partnerami z Lazdijai (Litwa) i Orzysza organizuje trzy całkowicie bezpłatne campy – warsztaty szkoleniowe skierowane do osób młodych z Gminy Tykocin w wieku 16 – 29 lat.
Warsztaty przedsiębiorczości to ciekawe i znaczące zajęcia, nowe znajomości, działania promujące współpracę i edukację w zakresie przedsiębiorczości. Wspieranie młodzieży transgranicznej i młodych przedsiębiorców w zakładaniu, rozwijaniu i utrzymywaniu działalności gospodarczej – umożliwiając im tworzenie miejsc pracy, budowanie wspólnoty i dokonywanie zmian w życiu.
Jeśli jesteś młodym, ambitnym, przedsiębiorczym człowiekiem – zapraszamy do udziału w projekcie.
Terminy campów :
1-7 lipca w Tykocin(RP)
20-26 lipca w rejonie Lazdijai (Lt)
16-22 sierpnia w Orzysz (RP)
Uczestnik nie ponosi żadnych koszów. Organizator zapewnia bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, transport, bilety wstępu także w trakcie zorganizowanych fakultatywnych wyjazdów, miłą atmosferę i ciekawe wydarzenia. W obozach mówi się po angielsku więc każdy będzie miał możliwość sprawdzić i rozwinąć swoje umiejętności językowe.
Każdy, kto chce wziąć udział w obozach, musi zarejestrować się wysyłając e-mail na adres karolina.rojecka@umtykocin.pl
Mail musi zawierać:
– imię i nazwisko,
– adres,
– numer telefonu,
-wiek i datę wybranego obozu*
*Uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednym obozie. Szczegółowy program obozu zostanie wysłany do osób, które się zarejestrują. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie informacji w zakresie posiadania certyfikatu potwierdzenia przyjęcia pełnej dawki szczepienia przeciwko COVID-19 w przypadku deklaracji uczestnictwa w campie organizowanym za granicą.
Rekrutacja na pierwszy obóz trwa do 25.06.2021 r.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tykocin z siedzibą w Tykocinie przy ulicy 11 Listopada 8.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@umtykocin.pl
lub pisemnie na adres Administratora danych.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji projektu No LT-PL-4R-283 „Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie” realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą przetwarzały dane osobowe w imieniu Administratora na postawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania i trwałości projektu No LT-PL-4R-283 „Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie” realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO,
b) sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe.