Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu umtykocin.pl

Burmistrz Tykocina zobowiązuje się zapewnić dostępność stron internetowych serwisu umtykocin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu umtykocin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-07-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=df472f65-e3f3-4c55-94e2-608955f1f996

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Paweł Pogorzelski, adres poczty elektronicznej sekretariat@umtykocin.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 856869306.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Burmistrz Tykocina

Adres organu odwoławczego: 11 Listopada 8 16-080 Tykocin

Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@umtykocin.pl

Telefon organu odwoławczego: 857181627

Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu Miejskiego w Tykocinie

Wejście główne do budynku Urzędu Miejskiego w Tykocinie usytuowane jest od ul. 11Listopada 8 a wejście z pochylnią dla wózków znajduje się z tyłu budynku.

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną.

Obok budynku urzędu znajduje się parking samochodowy. Na parkingu wyznaczono jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze budynku znajduje się Punkt Obsługi Klienta, który pełni również funkcje punktu informacyjnego i wspomagającego osoby ze szczególnymi potrzebami.

W budynku brak  jest windy zapewniającej dostęp do wszystkich jego kondygnacji. Pracownicy Urzędu obsługują osoby ze szczególnymi potrzebami na parterze budynku.

Toaleta znajdująca się na parterze nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych ale jej rozmiary pozwalają na wjazd wózkiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Burmistrz Tykocina zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika

Osoby niepełnosprawne: niesłyszące i niedosłyszące, które chcą skorzystać z usług Urzędu Miejskiego w Tykocinie, mogą liczyć na pomoc tłumacza języka migowego.

Uprawnienia takie wynikają z przepisów ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824).

Osoba zainteresowana skorzystaniem ze świadczonej bezpłatnie usługi tłumacza migowego może zgłosić taką potrzebę urzędowi. Może to zrobić najpóźniej na trzy dni robocze przed wyznaczonym lub uzgodnionym terminem wizyty w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych – składając wniosek określający chęć skorzystania z usługi tłumacza polskiego języka migowego oraz charakteryzując rodzaj i przedmiot sprawy w sposób opisowy albo podając numer sprawy będącej w toku. Wniosek można złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. 11 Listopada 8, przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@umtykocin.pl lub faksem pod numer: 85 6869312.

Świadczenie usługi tłumacza migowego jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.).