Projekty

Pomnik hetmana Stefana Czarnieckiego

Pomnik hetmana Stefana Czarnieckiego jest nie tylko skarbem Tykocina, to drugi najstarszy świecki pomnik w Polsce. Gmina Tykocin ubiega się w tym roku o wsparcie prac konserwatorskich, by monument z piaskowca szydłowieckiego przetrwał jeszcze wiele lat. Zostały złożone wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku. Wartość prac jest szacowana na ok. 200.000 zł. Obejmują one zarówno konserwację samego pomnika, jak i obu ogrodzeń wraz z systemem oświetleniowym. Warto przypomnieć, że piaskowiec jest szczególnie podatny na działania erozyjne, zatem kwaśne deszcze, zmienna aura, czynniki biologiczne (mchy, porosty, ptaki), jak i działania ludzkie działają nań z większą siłą niż np. na marmur czy granit.

Instalacje fotowoltaiczne

1 008 250,35 zł dotacji wesprze instalacje fotowoltaiczne w gminie Tykocin na budynkach publicznych: Zespołu Szkół i Przedszkola, Szkoły Podstawowej w Radulach, oczyszczalni ścieków, stacjach uzdatniania wody w Tykocinie, Bagienkach i w Sierkach. Cieszymy się, że praca urzędników i Burmistrza Tykocina zaowocowała dotacją. Dziękujemy Zarządowi Województwa Podlaskiego.

 

Ścieżka dydaktyczna

Zapraszamy do udziału w projekcie Tykocińska Akcja Kulturalna realizowanym w ramach programu Dom Kultury+ przez Centrum Kultury w Tykocinie. Diagnoza „Przyłóż rękę do kultury” pozwoli na nową odsłonę działań kulturalnych i… na konkurs inicjatyw lokalnych. Warto wziąć udział!

Czym jest Dom Kultury+?

Program Dom Kultury+ jest projektem organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury. Jego założeniem jest zwiększenie zaangażowania ośrodków kultury w życie społeczności lokalnych poprzez odkyrwanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez samych mieszkańców.

Program składa się z dwóch etapów:

W pierwszym przeprowadzana jest diagnoza społeczna i ogłoszony konkurs na projekty oddolne mieszkańców.

W drugim wybrane inicjatywy zostaną zrealizowane z finansowym wsparciem środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez ośrodek kultury stałych relacji z mieszkańcami. Ocena dotychczasowej działalności ośrodka, diagnozowanie potrzeb, odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego prowadzić ma do tworzenia wspólnych projektów na rzecz społeczności, których realizatorami są sami mieszkańcy!

Co chcemy osiagnąć dzięki diagnozie?

Celem diagnozy jest poznanie Twojego zdania na temat kultury w Gminie Tykocin.

Ocena: Kawa na ławę. Jak dziś, Twoim zdaniem, wygląda oferta kulturalna w Tykocinie? Co działa dobrze, co jest do poprawy?

Potrzeby: Czego w niej brakuje? Jak widzisz wymarzone centrum kultury?

Pomysły: czas na Ciebie! Co mogę zrobić, aby włączyć się w budowanie nowej oferty kulturalnej?

Weź sprawę w swoje ręce, wesprzyj nas i twórz kulturę z naszym ośrodkiem!

Kto może zgłosić projekt?

Projekty mogą być zgłoszone przez grupy nieformalne tworzone przez mieszkańców Gminy Tykocin. Każda z nich musi liczyć min. 3 osoby z czego przynajmniej jedna z nich musi być pełnoletnia. Jeden mieszkaniec może być przypisany do jednego projektu. Proste, prawda?

Pamiętaj, że grupa nieformalna powinna wziąć udział w diagnozie społecznej, aby włączyć się w projekt DK+.

Dlaczego?

Ponieważ wybrane projekty muszą być odpowiedzą na potrzeby mieszkańców Gminy Tykocin.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

Projekt musi zostać zgłoszony przez uprawniony podmiot (grupa nieformalna spełniająca wymagania).

Wniosek musi zostać złożony w terminie.

Pomysł powinien być odpowiedzą na wyniki diagnozy społecznej.

Na każdą inicjatywę można będzie uzyskać do 4000 zł brutto.

Wniosek jest zgodny z Regulaminem, który zostanie ogłoszony tuż przed konkursem.

Poprawnie zgłoszone wnioski stworzą kulturalną bazę inicjatyw i wezmą udział w konkursie.

Jeden projekt wybrany przez internetowe głosowanie na fejsbukowym profilu Centrum Kultury w Tykocinie.

Sposób wyboru inicjatyw:

A. Dwa-trzy projekty wybrane przez jury (przedstawiciele samorządów, organizacji samorządowych, zaprzyjaźnionych instytucji kultury Animatora z ramienia Narodowego Centrum Kultury)

B. Dwa-trzy projekty wybrane przez przedstawiciela wnioskodawców oraz przedstawicieli grup wiekowych (dzieci/młodzież, dorosły, „bardziej” dorosły)

Harmonogram działań:

Etap I: 

Diagnoza społeczna „Przyłóż rękę do kultury!”: 16.04 – 30.06.2020 r.

Nabór wniosków + konsultacje: 1.07-15.07.2020 r.

Konkurs (wybór inicjatyw): 16.07-31.07-2020 r.

Ogłoszenie wynikółw konkursu: 8.08.2020 r.

Etap II:

Termin realizacji inicjatyw: 1.09-31.11.2020 r.

Podsumowanie projektu: listopad 2020 r.

Koordynator Projektu Tykocińska Akcja Kulturalna: Wojciech Jan Cymbalisty

Koordynator diagnozy „Przyłóż rękę do kultury!”: Marta Bokun

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Kontakt: kultura.tykocin@gmail.com

Tel:85 718 16 06