Gospodarka Przestrzenna

Główny Specjalista ds. zagospodarowania przestrzennego

Od poniedziałku do środy

W godzinach 7:30 – 15:30

Ogłoszenia

INFORMACJA

Burmistrz Tykocina działając na podstawie art. 35 ust. 1, 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) informuje, iż na stronie internetowej http://bip.um.tykocin.wrotapodlasia.pl i http://umtykocin.pl/ oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tykocinie, ul. 11 Listopada 8, został wywieszony w dniu 23.03.2020 r. na okres 21 dni do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Tykocin:

– część działki nr 1822/2 poł. przy ul. Stary Rynek w Tykocinie – tereny pod budynkami handlowymi przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców

– część działki nr 1822/2 poł. przy ul. Stary Rynek w Tykocinie – przeznaczona do najmu w trybie bezprzetargowym – część działki 1822/2 poł. w Tykocinie z przeznaczeniem na ogródek gastronomiczny.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Tykocinie, ul. 11-go Listopada 8, w pokoju nr 14 lub pod nr tel. (85) 686 93 09, w godz. od 7:30 do 15:30.

Informacja – wykazy nieruchomości

Wykaz 1

Wykaz 2

Zarządzenie

 

ZARZĄDZENIE NR 39/2020

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 9 czerwca 2020 roku

w sprawie przeznaczenia do najmu część budynku komunalnego położonego przy ul. Zagumiennej w Tykocinie stanowiącego własność Gminy Tykocin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) zarządzam, co następuje

§ 1. Przeznacza się do oddania w najem część budynku stanowiącego własność Gminy Tykocin, wymienionego w wykazie stanowiącym załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tykocinie a także zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.um.tykocin.wrotapodlasia.pl i http://umtykocin.pl/. Informacja o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego są położone niniejsze nieruchomości.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  1. Wykaz
  2. Zarzadzenie

 

INFORMACJA

Burmistrz Tykocina działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) informuje, iż na stronie internetowej http://bip.um.tykocin.wrotapodlasia.pl i http://umtykocin.pl/ oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tykocinie, ul. 11 Listopada 8, został wywieszony w dniu 7.07.2020 r. na okres 21 dni do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tykocin, położonej w miejscowości Broniszewo, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

– działka niezabudowana o nr ewid. geod.56, pow. 1300 m², położona w obrębie Broniszewo, gmina Tykocin.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Tykocinie, ul. 11-go Listopada 8, w pokoju nr 14 lub pod nr tel. (85) 686 93 09 w godz. od 7:30 do 15:30.

Zarządzenie

Wykaz nieruchomości

INFORMACJA z dnia 4 sierpnia 2020 r.

 

Burmistrz Tykocina działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z póź. zm.) informuje, iż na stronie internetowej http://bip.um.tykocin.wrotapodlasia.pl i http://umtykocin.pl oraz  tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Tykocinie,  ul. 11 Listopada 8, został wywieszony w dniu 4.08.2020 r. na okres 21 dni do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego nr 4 poł. przy ul. Kaczorowskiej 7 w Tykocinie, stanowiącego własność Gminy Tykocin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z uwzględnieniem  pierwszeństwa najemcy.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w UM w Tykocinie w pokoju nr 14 lub pod nr tel. (8 ) 686 93 09 w godz. od 7:30 do 15:30.

Wykaz

Zarzadzenie_Nr_57