CEEB – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Urząd Miejski w Tykocinie  informuje, że
od dnia 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw (zwanej dalej „deklaracją”).

W dniu 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127). Ustawa w art. 27 g przewiduje utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która ma służyć do zidentyfikowania źródeł emisji z budynków. Zgromadzone w CEEB jednolite w skali całego kraju dane na temat budynków i pochodzących z nich źródeł emisji będzie stanowiło narzędzie do walki ze smogiem.

W CEEB znajdą się przede wszystkim informacje na temat źródeł spalania paliw w budynkach wielolokalowych oraz domów jednorodzinnych do 1 MW. Uwzględnione zostaną również lokale usługowe i budynki publiczne, w których znajduje się tego rodzaju ogrzewanie, czyli głównie kotłownie.

W ewidencji, oprócz danych o źródłach ciepła, docelowo znajdą się też informacje na temat otrzymanej pomocy finansowej na wymianę kotła grzewczego czy termomodernizację budynku.

 

Podmioty objęte obowiązkiem złożenia deklaracji
Podmiotami zobowiązanymi do złożenia deklaracji są właściciele oraz zarządcy lokali/ budynków, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Termin złożenia deklaracji
Na złożenie deklaracji dla budynków istniejących wyznaczono termin do 12 miesięcy – licząc od dnia 1 lipca 2021r.
Z uwagi na obowiązek sporządzenia gminnej inwentaryzacji źródeł ciepła tutejszy Urząd uprzejmie prosi jednak o jak najszybsze składanie ww. deklaracji  (nie później niż do 30 listopada 2021r.).
W przypadku nowych obiektów, deklarację dot. użytkowanego źródła ogrzewania budynku należy złożyć w ciągu 14 dni od daty jego uruchomienia.

Forma i zakres deklaracji

Zgodnie z art. 27g ust. 3 ww. ustawy deklaracja zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c;
3) numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
4) adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
5) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Deklaracje (w podziale na budynki mieszkalne i niemieszkalne) można złożyć:
1. w formie elektronicznej – przez Internet, bezpośrednio do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), z wykorzystaniem profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu (forma elektroniczna dostępna od 1 lipca 2021 r.) – https://zone.gunb.gov.pl/

lub
2. w formie papierowej – do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla lokalizacji lokalu/budynku (w przypadku terenu Gminy Nowy Targ – do Wójta Gminy Nowy Targ, siedziba: Nowy Targ ul. Bulwarowa 9); dane wskazane w deklaracji pisemnej zostaną wprowadzone do bazy przez urzędników.

Deklaracje pisemne właściciele lub zarządcy budynków z terenu Gminy Tykocin mogą:
– przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Tykocinie, ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin lub
– złożyć osobiście w siedzibie Urzędu.

Zachęcamy do kontaktu:
Urząd Miejski w Tykocinie  (Referat Inwestycyjno – Środowiskowy, pok. 14),
tel. 85 718 16 27
, e-mail: sekretariat@umtykocin.pl