Od lipca rusza nowe działanie w ramach projektu programu współpracy litewsko-polskiej Interreg V-A Interreg Polska-Litwa pt.: „Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie”.
Gmina Tykocin we współpracy z Partnerami z Lazdijai (Litwa) i Orzysza organizuje trzy całkowicie bezpłatne campy – warsztaty szkoleniowe skierowane do osób młodych z Gminy Tykocin w wieku 16 – 29 lat.
Warsztaty przedsiębiorczości to ciekawe i znaczące zajęcia, nowe znajomości, działania promujące współpracę i edukację w zakresie przedsiębiorczości. Wspieranie młodzieży transgranicznej i młodych przedsiębiorców w zakładaniu, rozwijaniu i utrzymywaniu działalności gospodarczej – umożliwiając im tworzenie miejsc pracy, budowanie wspólnoty i dokonywanie zmian w życiu.
Jeśli jesteś młodym, ambitnym, przedsiębiorczym człowiekiem – zapraszamy do udziału w projekcie.
Terminy campów :
1-7 lipca w Tykocin(RP)
20-26 lipca w rejonie Lazdijai (Lt)
16-22 sierpnia w Orzysz (RP)
Uczestnik nie ponosi żadnych koszów. Organizator zapewnia bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, transport, bilety wstępu także w trakcie zorganizowanych fakultatywnych wyjazdów, miłą atmosferę i ciekawe wydarzenia. W obozach mówi się po angielsku więc każdy będzie miał możliwość sprawdzić i rozwinąć swoje umiejętności językowe.
Każdy, kto chce wziąć udział w obozach, musi zarejestrować się wysyłając e-mail na adres karolina.rojecka@umtykocin.pl
Mail musi zawierać:
– imię i nazwisko,
– adres,
– numer telefonu,
-wiek i datę wybranego obozu*
*Uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednym obozie. Szczegółowy program obozu zostanie wysłany do osób, które się zarejestrują. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie informacji w zakresie posiadania certyfikatu potwierdzenia przyjęcia pełnej dawki szczepienia przeciwko COVID-19 w przypadku deklaracji uczestnictwa w campie organizowanym za granicą.
Rekrutacja na pierwszy obóz trwa do 25.06.2021 r.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tykocin z siedzibą w Tykocinie przy ulicy 11 Listopada 8.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@umtykocin.pl
lub pisemnie na adres Administratora danych.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji projektu No LT-PL-4R-283 „Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie” realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą przetwarzały dane osobowe w imieniu Administratora na postawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania i trwałości projektu No LT-PL-4R-283 „Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie” realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO,
b) sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe.