ROZPORZĄDZENIE NR 5/2021
WOJEWODY PODLASKIEGO

z dnia 15 czerwca 2021 r.

uchylające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa podlaskiego

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z2020r. poz.1421) zarządza się, co następuje:

§1.Traci moc rozporządzenie nr 2/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 kwietnia 2021r. w sprawie zapobiegania wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021r. poz.1707).

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

 

ROZPORZĄDZENIE NR 6/2021
WOJEWODY PODLASKIEGO

z dnia 15 czerwca 2021 r.

uchylające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie województwa podlaskiego

Na podstawie art. 46. ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz 1421) zarządza się, co następuje:

§ 1. Traci moc rozporządzenie nr 3/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 maja 2021r. w sprawie wyznaczania strefy zakażenia w związku z wystąpieniem wysoce zajadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie województwa podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz 1999).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.