Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku przekazuje informacje na temat publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz.107 rozporządzenie Wojewody Podlaskiego z dnia 21 kwietnia 2021 roku, w sprawie zapobiegania wystąpieniu HPAI na terenie województwa podlaskiego.
Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku przypomina, że jedynym oficjalnie zatwierdzonym podmiotem organizującym targi wystawy i pokazy na terenie m. Białystok i powiatu białostockiego jest Białostocki Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.

 

Białystok, dnia 21 kwietnia 2021 r.
Poz. 1707

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2021
WOJEWODY PODLASKIEGO

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

w sprawie zapobiegania wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa podlaskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zakazuje się czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje do odwołania wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze województwa podlaskiego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wojewoda Podlaski
Bohdan Paszkowski