logo dofinansowanie województwo podlaskie EFR

 

Informujemy, iż w związku z faktem, iż data zakończenia naboru wniosków w projekcie pn.: „Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin” przypadająca na dzień (sobota) 22.01.2022 r.  jest to dzień wolny od pracy Urzędu Miejskiego w Tykocinie, termin na złożenie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami zostaje przesunięty i będzie trwał do 24.01.2021r. do godziny 15.30.

Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną zakwalifikowane do dalszej procedury.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

w projekcie „Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin”

Gmina Tykocin ogłasza nabór wniosków o grant na instalacje OZE w ramach projektu pt. „Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin”  finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Typ 4. Projekty grantowe.

Projekt obejmuje refundację zakupu i montażu 56 mikroinstalacji (panele fotowoltaiczne o mocy do 5kW – 37 instalacji na obszarze wiejskim, 19 instalacji na obszarze miejskim) przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej na potrzeby mieszkalne mieszkańców gminy Tykocin w wysokości 65% wydatków kwalifikowalnych inwestycji tj.:

Wydatki kwalifikowalne, niezbędne do realizacji celów projektu grantowego ponoszone przez Grantobiorców to wydatki dotyczące nabycia instalacji OZE związane z:

 1. Zakupem i montażem urządzeń produkujących energię elektryczną z promieniowania słonecznego (instalacja fotowoltaiczna).
 2. Przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku.
 3. Zakupem urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE.
 4. Wykonaniem instalacji odgromowej dotyczącej tylko i wyłącznie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem kwalifikowalnym nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym możliwy jest montaż systemu PV).
 5. Kosztami przygotowawczymi, w szczególności kosztami dokumentacji technicznej.
 6. Podatkiem od towarów i usług (VAT), o ile nie może zostać odzyskany przez Grantobiorcę lub Grantodawcę na podstawie przepisów krajowych, tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Maksymalne koszty kwalifikowane instalacji fotowoltaicznej mogą wynieść 7 000,00 zł za 1 kW;

Limity i ograniczenia:

 1. Jeden Grantobiorca może złożyć jeden wniosek o grant.
 2. Możliwy jest montaż wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń i komponentów składających się na instalację OZE.
  a) Moc instalacji fotowoltaicznych nie może przekroczyć 5kW
 3. Moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę na potrzeby budynku mieszkalnego w tym samym okresie rozliczeniowym.
 4. W przypadku, gdy na jednej nieruchomości prowadzona jest dodatkowo działalność gospodarcza lub działalność rolnicza, lecz w budynku innym niż budynek mieszkalny (garaż, stodoła, budynki inwentarskie itp.) możliwe jest dofinansowanie tylko w przypadku, gdy całość energii będzie przeznaczona na potrzeby bytowe mieszkańców. W celu zagwarantowania objęcia wsparciem wyłącznie instalacji wytwarzającej energię na potrzeby własne, należy zamontować opomiarowanie wykazujące ilość energii zużytej na potrzeby budynku mieszkalnego oraz budynku/-ów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym rolnicza. Koszty związane z zakupem i montażem urządzeń służących opomiarowaniu będą stanowiły w projekcie wydatek niekwalifikowalny.

Komplet dokumentów wniosku o dofinansowanie należy składać:

W terminie od dnia 23.12.2021r. do dnia 22.01.2022.

 1. a) osobiście w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Tykocinie, ul. 11 Listopada 8 16-080 Tykocin w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.
 2. b) przesyłką pocztową – w przypadku złożenia dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu.

Grantobiorcy zobowiązani będą do zrealizowania Instalacji OZE nie później niż do 31.07.2022 r.

Wybór wniosków zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej.

Wynikiem przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej będzie powstanie listy podstawowej oraz rezerwowej potencjalnych Grantobiorców.

W przypadku, gdy lista podstawowa będzie większa niż możliwość udzielonych grantów, zostanie przeprowadzone losowanie wśród wniosków spełniających kryteria premiujące.

W przypadku niewystarczającej ilości wniosków z kryterium premiującym, zostanie przeprowadzone losowanie uzupełniające wśród wszystkich złożonych wniosków.

Osoby, które składały deklarację dotyczącą udziału w projekcie muszą w wyznaczonym terminie złożyć  wniosek o grant.

Formularze wniosków są dostępne w siedzibie Urzędu oraz na stronie www.umtykocin.pl .

Prosimy szczegółowo zapoznać się z regulaminem oraz innymi dokumentami załączonymi poniżej:

Sejm przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadzającą zmiany do systemu rozliczeń prosumentów od 1.04.2022r

Regulamin GRANTY

Zał. 1. Do Regulaminu Wniosek o grant – do złożenia w Urzędzie

Zał. 2. Do Regulaminu Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji OZE – do zapoznania się,

Zał. 3. Do Regulaminu Efekt ekologiczny grantu – do zapoznania się,

Zał. 4. Do Regulaminu Umowa o powierzenie grantu – do zapoznania się,

Zał.5. Do Regulaminu Wniosek o wypłatę grantu – do zapoznania się,