logo dofinansowanie województwo podlaskie EFR

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

w projekcie „ Odnawialne źródła energii cieplnej mieszkańcom gminy Tykocin”

 

Gmina Tykocin ogłasza nabór wniosków o grant na instalacje OZE w ramach projektu „ Odnawialne źródła energii cieplnej i mieszkańcom gminy Tykocin” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje refundację zakupu i montażu 21 fabrycznie nowych instalacji kolektorów słonecznych w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych tj.:

1.Urządzeń produkujących energię cieplną z promieniowania słonecznego (kolektory słoneczne),

  1. Podłączenie instalacji kolektorów słonecznych do istniejącego systemu ciepłowniczego (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),
  2. urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE.

Wartość kosztów kwalifikowalnych:

– dostosowana do potrzeby 1-3 osoby – maksymalnie 18 000,00 zł.

– dostosowana do potrzeb 4-5 osób – maksymalnie 21 000,00zł.

– dostosowana do potrzeb 6 i więcej osób – maksymalnie 25 000,00 zł.

Komplet dokumentów wniosku o dofinansowanie należy składać:

W terminie od dnia 07.07.2021r. do dnia 06.08.2021r.

a) osobiście w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Tykocinie, ul. 11 Listopada 8 16-080 Tykocin w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.

b) przesyłką pocztową – w przypadku złożenia dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu.

Grantobiorcy zobowiązani będą do zrealizowania Instalacji OZE nie później niż do 30.07.2022 r.

Wybór wniosków zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej.

Wynikiem przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej będzie powstanie listy podstawowej oraz rezerwowej potencjalnych Grantobiorców.

W przypadku, gdy lista podstawowa będzie większa niż możliwość udzielonych grantów, zostanie przeprowadzone losowanie wśród wniosków spełniających kryteria premiujące.

W przypadku niewystarczającej ilości wniosków z kryterium premiującym, zostanie przeprowadzone losowanie uzupełniające wśród wszystkich złożonych wniosków.

Osoby, które składały deklarację dotyczącą udziału w projekcie muszą w wyznaczonym terminie złożyć  wniosek o grant. Należy mieć na uwadze, że mieszkańcy, którzy złożyli deklarację w ramach badania zapotrzebowania na Instalacje OZE w ramach Projektu w Gminie Tykocin będą mieli pierwszeństwo przed pozostałymi składającymi wnioski.

Formularze wniosków są dostępne w siedzibie Urzędu oraz na stronie www.umtykocin.pl .

Prosimy szczegółowo zapoznać się z regulaminem oraz innymi dokumentami załączonymi poniżej:

  – Regulamin

Zał. 1. do regulaminu Wniosek o grant – do złożenia w Urzędzie,

Zał. 2. do regulaminu Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji OZE – do zapoznania się,

Zał. 3. do regulaminu Efekt ekologiczny grantu – do zapoznania się,

Zał. 4. do regulaminu Umowa o powierzenie grantu – do zapoznania się,

Zał.5. do regulaminu Wniosek o wypłatę grantu – do zapoznania się,

– Przykładowy protokół odbioru instalacji kolektorów słonecznych – do zapoznania się,

– Przykładowe oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego/posiadaniu statusu    emeryty/rencisty – do zapoznania się,

– Oświadczenie w zakresie rozliczenia PIT i uregulowań zobowiązań – do zapoznania się.